Werkzaamheden

Fase 1: 

• Vrijblijvende offerte maken.
• Inmeten van de bestaande situatie.
• Schetsen en 3D-impressies maken.
• Overleg met instanties betreffende regelgeving, voorschriften en bestemmingsplannen.
• Verwezenlijking van uw wensen in het ontwerp.
• Opstellen van het voorlopige ontwerp.
• Vaststellen definitief ontwerp.
• Welstandsaanvragen bij de welstandscommissie. (Vroeger ook wel schoonheidscommissie genoemd)

Fase 2:

• Bestektekeningen opstellen. Dit is een uitgebreide technische tekening van het bouwplan met    relevante details zoals afmetingen en doorsnedes.
• Aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning via het OLO (OmgevingsLoket    Omgevingsvergunnigen). Onderdeel van deze omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld sloopmelding    en inritvergunning

Fase 3: 

• Bouwkundig en bouwmaterialen. Dit bevat o.a. een beschrijving van het te bouwen object en de    daarbij behorende werkzaamheden. Alle technische en juridische bepalingen worden hierin    opgenomen.
• Werktekeningen maken. (matenplannen van het object aanvullende doorsnede, kozijntekening,    details etc.)
• Overleg voeren met u als opdrachtgever, maar ook met de gemeente, bouwkundig constructeurs en    adviseurs.

Fase 4.

• Aannemersselectie uitvoeren en vaststellen op basis van gezamenlijke selectiecriteria.
• Begeleiding van de aanbesteding d.m.v. aannemers benaderen of openbare aanbesteding.
• Directievoering tijdens de bouw. Regelmatig ter plekke aanwezig om voortgang te monitoren.
• Stichtingskostenoverzicht maken en actueel houden.
• Ontwerpfase Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G)
• Activiteitenbesluit melden. Dit is een algemene maatregel van bestuur, die per 1 januari 2008    milieuvoorschriften geeft voor niet-milieuvergunning plichtige bedrijven.
• Uitbesteden EPC-, wat verantwoordelijk is voor daglicht- en ventilatieberekening.
• Uitbesteden constructietekeningen en constructieberekeningen.